Дефиниции

ДРУЖЕСТВОТО означава „Натурпродукт“ ООД

ЗЗП означава Закон за защита на потребителите

ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни

САЙТ или ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН означава уебсайта (където има такъв)

ПОЛЗВАТЕЛ или КЛИЕНТ означава лице, ползващо сайта allgasan.bg

ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящото Споразумение за приемане на Общите условия, преди да използвате сайта allgasan.bg

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани в него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между двете страни отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта.

В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този Сайт. Благодарим ви!

I. Общи условия

Този уебсайт е собственост на „Натурпродукт“ ООД –  търговското дружество вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК 831391117, с идентификационен No по ЗДДС: BG831391117, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1528, бул. Христофор Колумб 64, бл. 3, вх. 4.

Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България.

Настоящият сайт allgasan.bg , в т.ч. и прилежащите приложения и подсайтове (списък – само за сайта на НП) на „Дружеството“, поддържани и собственост на НАТУРПРОДУКТ ООД имат изцяло информационен характер. Стараем се да осигуряваме максимално точна и достоверна информация, като правим всичко възможно да гарантираме актуалността и верността на същата, доколкото това зависи от нас или представлява предоставената по съответния законов ред от трети източник информация.

Интересуващите се от съдържанието на страницата лица могат да се свържат с нас на посочените контакти на дружеството на:

НАТУРПРОДУКТ ООД,
гр. София, бул. Христофор Колумб 64, Логистична база, бл. 3, вх. 4
email: …………..
тел:  02/979 1219

Настоящият сайт не цели извършването на реклама и/или продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такава.

НАТУРПРОПДУКТ ООД не носи отговорност за физически и морални неразположения в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

II. Регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация.

III. Отговорност

Информацията в сайта allgasan.bg е изцяло и само информативна и не замества лекарското мнение, диагноза, препоръка. МОЛИМ, КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на продуктите, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта статии, рекламни и информационни брошури, видеа или друга информация, предоставена Ви от сайта. Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина на използване на продуктите, предоставени от производителите. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.

ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.

Стараем се да сме акуратни, и въпреки това НЕ гарантираме незабавното обновяване на информацията в сайта, както и не изключваме възможността от възникване за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носим отговорност в тази връзка. Не гарантираме пълна точност, надеждност или полезността на предоставената информация в сайта.  НАТУРПРОДУКТ ООД си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация, при установяване на такава.

ДРУЖЕСТВОТО се ангажира да предоставя само стоките, представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности и цени на стоките, е валидна единствено и само към момента на представянето й, като ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на Клиента е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и други.

Настоящите общи условия важат за продажба на стоки на крайни клиенти, с цел лична употреба.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Възникнали спорове Дружеството се стреми да решава винаги по приемлив и за двете страни начин, а в случай че всички възможности се изчерпат, споровете се решават от компетентния съд или онлайн на плаформата на ЕС за решаване на спорове между онлайн търговци и Потребители: ec.europa.eu/odr.

IV. Стоки и Информация

Чрез електронна поръчка от сайта могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в Кошницата на Ползвателя, съгласно механизма на работа на магазина, който е описан в секция „Купи сега“ на настоящия сайт. Цялата информация, относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки, включително, но не само, състав на продуктите, размери и други е описана на етикети върху всеки от артикулите.

V. Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да ги променя без предупреждение. Представените в магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка, която зависи от избраната от Клиента опция за доставка. Цената за доставка е посочена отделно преди потвърждаването на поръчката.

В цената на артикулите не е включена цената за доставка, която се заплаща от Клиента. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да организира и промоционални кампании, при които доставката е включена в цената на продукта, за което ще информира ползвателите по предвидени и уреден в закона начин.

VI. Поръчки през онлайн магазина на уебсайта

Поръчки могат да извършват само Потребители, приели Общите условия и Оолитика за Личните данни. Фактурирането на закупените продукти става само в български лева. Сроковете за доставка на поръчките зависят от партньорите на ДРУЖЕСТВОТО – куриерски фирми. Възможностите за доставка могат да бъдат променяни от ДРУЖЕСТВОТО по всяко време и обявявани на сайта в секция „Купи сега“.

VII. Плащане на направената поръчка през онлайн магазина на уебсайта

Плащането става с Наложен платеж, в български лева. Клиентът предава на куриера сума, равна на общата дължима сума (включваща цената на поръчката и цената на доставката).

Ползвателят получава заедно със стоката касова бележка и Оригинал на фактура, в която е посочена поръчаната стока и дължимата за нея продажна цена.

VIII. ДОГОВОР за продажба от разстояние

Договорът за продажба от разстояние между ДРУЖЕСТВОТО и Ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО. При извършване на поръчка, Клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Преди изпращане на поръчаната стока, ДРУЖЕСТВОТО има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Задължение на Ползвателя е да опазва конфиденциалността на потребителското си име и парола. Всяка изпратена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на ДРУЖЕСТВОТО за редовна, ако са използвани данни, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра.

В случай че Клиент е избрал да заплати стоката с Наложен платеж, договорът за продажба от разстояние се счита за анулиран, когато:

Клиентът не заплати фактурата на куриера в момента на доставката.

Клиентът е посочил неверен или неточен адрес или едновременно не е на посочения адрес в деня на доставката и не отговаря на телефоните, посочени за контакт, за да се договори с куриера за получаването доставката.

IX. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНА СТОКА

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер.

Доставки се извършват само на географската територия на Република България.

Когато доставката е безплатна за Клиента, се счита че тя ще бъде изпълнена като обикновена доставка, спрямо сроковете на куриера, с който Дружеството има сключен договор.

Експресни Доставки се заплащат от Клиента.

При извънредни обстоятелства ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да удължава срока за доставка.

При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката; 2. за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на ДРУЖЕСТВОТО или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Клиентът може да получи поръчката. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на ДРУЖЕСТВОТО или куриера и невъзможност да се установи контакт с Клиента, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

X. ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ НА СТОКИ

Клиентът има право да върне продуктите, поръчани от www.pharma-hyaluron.bg в рамките на 14 дни от датата на доставката на продукта, в случай че опаковката на продукта не е нарушена и продуктът е в първоначалния си търговски вид, в какъвто е бил при получаването му от Клиента. Това право би могло да бъде упражнено от Потребителя само, в случай че последният е уведомил писмено Дружеството за това свое намерение, като уведомлението следва да бъде изпратено в срок до 14 дни от датата на доставката на продукта. Уведомленията за връщане на закупен продукт следва да бъдат изпращани на следния /имейл/ адрес: naturproduktorder@gmail.com

Приемайки Условията за ползване, Клиентът изрично декларира съгласието си възстановяването на суми да става в брой и разходите по връщане на продукта и изплащането на наложен платеж да са за негова сметка.

(1) За да бъде приет върнатият продукт, е необходимо да изпратите посочените по-долу данни на адрес:naturproduktorder@gmail.com:

Имена на Клиента закупил стоката

Адрес за получаване на стоката от Куриера

Пощенски код

И-мейл адрес на Клиента

Телефон за контакт

(2) Да предадете продукта/ите на куриера. ДРУЖЕСТВОТО следва да получи продукта с неговата оригинална кутия/опаковка с етикет и касова бележка, без индикации, че стоката е била употребявана от Клиента, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин.

Въпроси за рекламации и връщане може да отправяте на naturproduktorder@gmail.com или на телефон 02/979 1219. Потребителят е длъжен да съхранява получената от него стока и да осигури запазването на нейното качество. Не трябва да е нарушена целостта и на поставения етикет.

При неизпълнение на тези условия Дружеството запазва правото си да откаже приемане на върната стока и съответно да не възстанови платената сума от Потребителя.

Клиентът има право да получи само стойността на върната стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й.

При рекламация или връщане на продукт/и, включен/и в поръчка с безплатна доставка, при което стойността на артикулите в поръчката е под 60 лв., ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да удържи цената на обикновената доставка от предвидената за връщане сума за Клиента.

В случай че Клиентът открие явни недостатъци на стоката, той може да върне артикула и да поиска връщане на парите. Рекламация на стоката трябва да се предяви веднага щом е открит дефект. В този случай доставката е за сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

В случай на открит дефект, ДРУЖЕСТВОТО предлага опция за замяна на продукта с нов продукт или избор за възстановяване на сума, което се уточнява на адрес naturproduktorder@gmail.com.

Съответно, при рекламация ДРУЖЕСТВОТО може да върне заплатената от Клиента цена на артикула съгласно описаната по-горе процедура.

ДРУЖЕСТВОТО ще Ви възстанови заплатената сума възможно най-бързо и не по-късно от 20 дни след получаване на стоката обратно. Връщането на парите става по един от следните начини:

С наложен платеж;

Директно на Клиент от адрес на Дружеството: област София, община Столична, гр. София, п.к. 1528, бул. Христофор Колумб No 64, бл. 3, вх. 4.

Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока извън сумата по стойността на продуктите от поръчката, остават за негова сметка.

При рекламация или връщане на продукти, включени в поръчка, която ползва отстъпка или промоционални ваучери, ДРУЖЕСТВОТО си удържа отстъпката.

В случай че Потребителят реши да се оттегли от договора за покупко-продажба от разстояние и не желае нито един от артикулите от поръчката, разходите относно куриерската услуга са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО. В случай че Потребителят желае да върне само част от артикулите, разходите относно куриерската услуга са за негова сметка.

XI. Авторски права

Използваните материали – продуктови снимки, лога, статии, листовки, брошури и др., в сайта на НАТУРПРОДУКТ ООД са предмет на търговки, авторски и интелектуални права, следователно са предмет на защита от действащото законодателство. Материалите в сайта могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, препращани или обработвани под различна форма, с предварителното разрешение на „Дружеството“ и с посочване източника на информация и неговите авторски/интелектуални права. Благодарим ви за коректността!

XII. Защита/Политика на личните данни

НАТУРПРОДУКТ ООД осъзнава необходимостта от защита на самоличността на интернет потребителите, които посещават сайта allgasan.bg и активно работи в тази посока.

НАТУРПРОДУКТ ООД не събира лична информация от посетителите на сайта allgasan.bg, освен ако те не я предоставят доброволно.

Молим, запознайте се детайлно с пълната ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ тук

НАТУРПРОДУКТ ООД дава възможността на всеки потребител да разгледа сайта, без да използва неговите лични данни, освен ако той свободно не предостави своето съгласие за това.

НАТУРПРОДУКТ ООД предлага на потребителите на сайта възможност за по-качествено ниво на услуги и преживяване в сайта, чрез употребата на Бисквити (cookies) от Google, чрез изричното и доброволно деклариране на това съгласие.

XIII. Политика на бисквитките (cookies)

Какво представляват бисквитките (cookies)?

Бисквитките са малки пакети информация, изпращани от страниците на уеб сайта към браузъра Ви, който след това съхранява тази информация във Вашата системa – браузър (или мобилно приложение).

Бисквитките ни помагат да улесним потребителя и да подобрим функционалността на сайта ни. Cookies позволяват на нашия уебсайт да „запомни” информацията за Вашите предпочитания или до излизането Ви от прозореца на браузера, който ползвате в момента (при временни cookies), или до момента, в който Вие деактивирате или изтриете тези cookies.

Трябва да знаете, че cookies не съдържат повече информация, отколкото Вие предложите, и те не могат да „нахлуят” във Вашия твърд диск и да върнат на изпращача вашите лични данни или друга информация от компютъра Ви.

Научете повече за бисквитките (cookies) тук

Ако желаете равномерно и приятно навигиране в сайта, можете да го направите чрез Деклариране на своето съгласие „Съгласие с отметка“ за използване на Бисквити (cookies) тук

XIV.Нюзлетър (е-бюлетин, мейлинг, търговско съобщение)

НАТУРПРОДУКТ ООД предлага възможността на потребителите на сайта да се абонират доброволно за Търговски съобщения от „Дружеството“ и всички прилежащи към него сайтове (списък) и участие в Лоялна програма, чрез изричното и доброволно деклариране на това съгласие чрез „Съгласие с отметка“.

Можете да се абонирате за нашия имейл бюлетин, чрез конкретно създадената формата за е-бюлетин, когато оставите коментар в нашия сайт, при регистарация за участие в Лоялна програма, проучване, оценка на продукт, но винаги само чрез своето изрично съгласие. За тази цел бихме имали нуждата от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения. За целите на изпращането на имейл бюлетин използваме единствено Вашия имейл.

След като се регистрирате за нашия онлайн бюлетин, на имейла си ще получите потвърдително съобщение с линк, с чиято помощ да потвърдите регистрацията.

Можете да се откажете от абонамента си за нашия имейл бюлетин по всяко време. За да направите това е достатъчно да използвате тази форма или формата за управление на Вашите лични данни. Веднага ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър/мейлинг.

Управлението на имейл бюлетина извършваме чрез MailChimp, Rocket Science Group LLC, с адрес на управление 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA, 30308, United States.

СЪГЛАСИЕ С ОТМЕТКА

С отбелязване с отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия“ Потребителят извършва своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.